Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne

Regulamin

Regulamin zamieszczania og?osze? bezp?atnych w serwisie internetowym sremkowo.pl.

�� 1. Korzystanie z serwisu� og?osze? sremkowo.pl� oznacza akceptacj? niniejszego regulaminu.
�� 2. Przyj?cie i emisja og?osze? drobnych jest bezp?atna.
�� 3. Bezp?atne og?oszenia przyjmowane s? na okres� 60 dni pocz?wszy od dnia publikacji.
�� 4. Warunkiem ukazania si? bezp?atnego og?oszenia jest podanie przynajmniej jednej formy� kontaktu
������ z oferentem .
�� 5. Odpowiedzialno?? za publikowane w og?oszeniu tre?ci i materia?y ponosi tylko i wy??cznie
������ zamieszczaj?cy og?oszenie u?ytkownik. Serwis "sremkowo.pl" nie ponosi odpowiedzialno?ci za:
��������� * roszczenia zwi?zane z rozliczeniami mi?dzy u?ytkownikami serwisu,
��������� * zachowanie os�b umieszczaj?cych oferty w serwisie,
��������� * oferowane w og?oszeniach towary i us?ugi,
��������� * zgodno?? us?ug i towar�w z opisem,
��������� * prawdziwo?? informacji zawartych w og?oszeniach.
�� 6. Zabrania si? umieszczania jakichkolwiek tre?ci i materia?�w niezgodnych z polskim prawem,
������ dobrymi obyczajami, wywo?uj?cych oburzenie, nawo?uj?cych do ?amania prawa, przemocy itp.
�� 7. Nie b?d? zamieszczane nast?puj?ce rodzaje og?osze?:
��������� * ?ami?ce prawa autorskie i patentowe (np. gry i programy komputerowe bez licencji)
��������� * dotycz?ce sprzeda?y lek�w lub broni;
��������� * obra?aj?ce osoby trzecie;
��������� * propaguj?ce przemoc, nienawi?? rasow? lub religijn? oraz zawieraj?ce tre?ci pornograficzne.
�� 8. Serwis Og?oszeniowy sremkowo.pl nie po?redniczy pomi?dzy sprzedaj?cym a kupuj?cym.
������ Przedstawia jedynie oferty stron. Odpowiedzialno?? za konsekwencje wynikaj?ce z wykorzystania
������ zamieszczonych og?osze? ponosi u?ytkownik serwisu.
�� 9. Og?oszenia nale?y umieszcza? w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem og?oszenia.
� 10. To samo og?oszenie mo?na umieszcza? ponownie dopiero po up?yni?ciu terminu publikacji
og?oszenia zamieszczonego wcze?niej w przeciwnym wypadku wszystkie og?oszenia o tej
samej tre?ci b?d? usuwane.
� 11. Wszystkie bezp?atne og?oszenia� s? czytane przez moderatora, kt�ry ma prawo do ich modyfikacji
������ pod wzgl?dem� formy i tre?ci, tak by by?y zgodne z przyj?tym przez nas schematem.Mo?e on je
������ r�wnie? usun?? w przypadku gdy uzna, ?e ?ami? one prawo lub s? niezgodne z interesem serwisu
������ sremkowo.pl.
� 12. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu systemu przyjmowania i
������� emisji og?osze? bezp?atnych oraz nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za powsta?e z tego powodu
������� ewentualne straty zg?aszaj?cych og?oszenia.
� 13. sremkowo.pl zastrzega sobie prawo do:
��������� * usuwania og?osze? niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem
��������� * nie umieszczania og?osze? konkurencyjnych do prowadzonej przez w?a?ciciela serwisu
����������� dzia?alno?ci
��������� * nie umieszczania og?osze? bez podania przyczyny.
��������� * usuwania og?osze? reklamuj?cych inne serwisy og?oszeniowe
� 14.� U?ytkownik korzystaj?cy ze sremkowo.pl zgadza si? na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie,
������� opracowywanie i usuwanie swoich danych przez serwis sremkowo.pl .Stosujemy si? ?ci?le do
������� postanowie? ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
������� (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi?dzy Tob?, a naszym �
������� serwisem b?d? wykorzystane wy??cznie w celu wysy?ania emaili. W ?adnym wypadku
������� nie b?dziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
�� 15. sremkowo.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania
�������� u?ytkownik�w serwisu.

Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne