Śrem logo
śrem ogłoszenia praca śrem ogłoszenia drobne

Zad?u?ona Sp?ka Zakup - Ochrona Podatkowa i 299 ksh

Zobacz wszystkie ogłoszenia kedar75
Jeste?my zainteresowani nabyciem sp?ek, ktre borykaj? si? trwale, lub przej?ciowo, z utrat? p?ynno?ci finansowej. Nabywamy sp?ki po przeanalizowaniu wst?pnym dokumentacji finansowej w postaci sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zyskw i strat, przep?ywu ?rodkw pieni??nych, zestawienia zmian w kapitale, informacji dodatkowej obejmuj?cej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, oraz dodatkowych obja?nie?.

Nasze dzia?anie pozwoli :

uchroni? si? przed orzeczeniem zakazu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej

ochron? przed poniesieniem odpowiedzialno?ci maj?tkowej by?ego Zarz?du za zobowi?zania zad?u?onej sp?ki

ochron? maj?tku prywatnego przed wierzycielami

chron? maj?tku przedsi?biorstwa w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Pa?stwa

ochron? przed i w trakcie niszcz?cych kontroli z US UKS ZUS PIP PIH etc

Je?li interesuje Ci? nasza oferta, skontaktuj si? z nami tel. 884-344-344 email: nice@factoryofcompanies.com www.factoryofcompanies.com
Cena: 1 PLN
Kontakt:
sp?k? kupi?
884344344


Adres e-mail: nice@factoryofcompanies.com
Zad?u?ona Sp?ka Zakup - Ochrona Podatkowa i 299 ksh
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne