Śrem logo
┼Ťrem og┼éoszenia praca ┼Ťrem og┼éoszenia drobne

?rem ľ dzieje miastaá cz.3

?rem uzyska? wolno?? w wyniku Powstania Wielkopolskiego .W ádniu 30 XII 1918 roku miejscowy garnizon niemiecki podda? si? powsta?com bez walki. Natychmiast przyst?piono do formowania regularnych oddzia?ˇw wojskowych. Cz??? tworz?cego si? batalionu ?remskiego wyruszy?a ju? 6 I 1919 r. do walki na froncie pod Zb?szynkiem. W lutym oddzia?y ?remskie uczestniczy?y w obronie zagro?onego odcinka frontu w rejonie Miejskiej Gˇrki pod Rawiczem. W okresie mi?dzywojennym czynnych by?o W ?remie kilka niewielkich zak?adˇw przemys?owych takich jak za?o?ona na prze?omie XIX Ý XX wieku fabryka maszyn rolniczych i powozˇw (posiadaj?ca w?asn? odlewni? ?eliwa), 2 m?yny parowe, uruchomiona w 1921 r. fabryka przetworˇw s?odowych äMaltoö, wytwˇrnia wyrobˇw cementowych i materia?ˇw budowlanych oraz mleczarnia. Nie zapewnia?y one jednak pracy wszystkim mieszka?com ámiasta, ilo?? bezrobotnych przekracza?a w pewnych okresach 300 osˇb. Liczba mieszka?cˇw miasta wzros?a z 7287 w 1918 roku do 8435 w roku 1938.

áJu? 1 wrze?nia á1939 roku na miasto spad?yá pierwsze bomby. ?o?nierze niemieccy wkroczyli do ?remu 8 wrze?nia á1939 r. W dniu 30 pa?dziernika ádokonano na rynku publicznej egzekucji 19 mieszka?cˇw miasta i okolic. 8 listopada hitlerowcy dokonali drugiego, tym razem potajemnego, mordu w pobliskim Zbrudzewie. Zgin??o wˇwczas 12 mieszka?cˇw ?remu. Odpowiedzi? na terror hitlerowski by? ruch oporu. Wiosn? 1940 rokuá powsta?a w ?remie komˇrka organizacji äObrona Naroduö (przemianowana pˇ?niej na Armi? Narodow?),a w ko?cu tego roku - Komenda Obwodowa Zwi?zku Walki Zbrojnej. Jesieni?1941 roku Gestapo zdekonspirowa?o obie placˇwki dokonuj?c wielu aresztowa?. W marcu 1943 roku powsta?a w mie?cie Komenda Obwodowa Armii Krajowej, áktˇrej dzia?alno?? polega?a g?ˇwnie na wywiadzie wojskowym i ma?ym sabota?u. Wa?nym sposobem walki z okupantem by?o potajemne nauczanie. Wyzwolenie miasta nast?pi?o dnia 23 stycznia 1945 roku.

 
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne