Śrem logo
┼Ťrem og┼éoszenia praca ┼Ťrem og┼éoszenia drobne

?rem ľ dzieje miastaá cz.2

W po?owieá XVII wiekuá rozpocz?? si? okres upadku gospodarczego ?remu , spowodowany by? oná najazdami obcych wojsk i kl?skami ?ywio?owymi.á W latach 1656 i 1657 zniszczy?y miasto wojska elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma. Powa?nie ucierpia?o ono tak?e w wyniku przemarszˇw oddzia?ˇw wojskowych w czasie wojny pˇ?nocnej (zw?aszcza wá latach 1706-1709) i siedmioletniej (1756-1763), Mieszka?cˇw dziesi?tkowa?y te? epidemie, z ktˇrych najstraszniejsze wyludni?y miasto w latach 1653-1654 1656 i 1709. W czasie grabie?y domˇw przez wojska rosyjskie w 1762 roku wybuch?á straszliwy po?ar ,a pastw?á p?omieniá pad?o wˇwczas 105 budynkˇw. Drugi wielki po?ar zniszczy? zabudow? miasta w 1785 roku.

W wyniku II rozbioru Polski W 1793 rokuá miasto znalaz?o si? pod panowaniem pruskim. Pozosta?o pod nim, z wyj?tkiem krˇtkiego okresu istnienia Ksi?stwa Warszawskiego (1807-1815) a? do 1918 roku. W 1793 roku á?rem sta? si? miastem powiatowym. Mieszka?o w ánim wˇwczas 1105 osˇb. Liczba mieszka?cˇw W nast?pnych latach systematycznie ros?a. W 1837 roku wynosi?a 3131, w 1871 roku - 6047, a w 1916 roku -7092.

Niepowodzenia powsta? zbrojnych w 1848 i 1863-1864 roku spowodowa?y w?rˇd miejscowego spo?ecze?stwa popularyzacj? has?a äpracy organicznej jako drogi wiod?ce do uratowanie egzystencji narodowej. Ju? w 1850 roku za?o?ono W ?remie Towarzystwo Oszcz?dno?ci i Po?yczek Wekslowych, przej?te w 1871 roku áprzez Towarzystwo Przemys?owe. Organizatorem ,a cz?sto i prezesem prawie wszystkich polskich organizacji ekonomicznych by? ksi?dz Piotr Wawrzyniak, syn ch?opa z pobliskiej wsi Wyrzeka, by?y maturzysta gimnazjum ?remskiego, ktˇry w 1872 r. obj?? stanowisko wikariusza w miejscowej parafii. W roku 1873 stan?? on na czele Kˇ?ka Rolniczego, a rok pˇ?niej obj?? funkcj? dyrektora powsta?ego W 1873 r. Banku Ludowego. Dzi?ki ksi?dzu Piotrowi Wawrzyniakowi powsta?a W 1877 roku placˇwka Towarzystwa O?wiaty Ludowej wraz z bibliotek?. W roku 1904 za?o?y? spˇ?-dzielnie rolniczo-handlow? äRolnikö. Wa?n? rol? w utrzymaniu polsko?ci spe?nia?y rˇwnie? organizacje kulturalne i sportowe. W 1880 roku dzi?ki inicjatywie Wawrzyniaka, powsta?o pierwsze w zaborze pruskim Ko?o ?piewacze. W roku 1893 za?o?one zosta?o w ?remie Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokˇ?". W roku 1911 powsta?o polskie Towarzystwo Muzyczne. W drugiej po?owie XIX wieku i na pocz?tku XX stulecia powstawa?y pierwsze wi?ksze przedsi?biorstwa przemys?owe. W latach 1867-1868 zbudowano gazowni?, wytwarzaj?c? gaz z ropy, a w 1902 roku przyst?piono do budowy nowej gazowni na w?giel koksuj?cy. Wodoci?gi miejskie zbudowano w latach 1907-08. W rokuá 1884 uruchomiono lini? kolejow? ?rem-Czempi?, a w 1906 r. przed?u?one j? do Jarocina. Bardzo dobrze rozwija? si? rˇwnie? transport wodny. W roku 1912 wybudowano nad Wart? now? przysta? dla barek. W 1913 roku pomi?dzy Poznaniem a ?remem rozpocz?? kursowa? omnibus motorowy. By? to prawdopodobnie pierwszy publiczny pojazd mechaniczny, obs?uguj?cy komunikacj? mi?dzymiastow? w Wielkopolsce. W roku á1854 urodzi? si? W ?remie Heliodor ?wi?cicki (zm. 1923 r.) lekarz ,spo?ecznik, prezes Towarzystwa Przyjaciˇ? Nauk w Poznaniu, organizator i pierwszy rektor powsta?ego w 1919 r. Uniwersytetu Pozna?skiego.

 
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne