Śrem logo
┼Ťrem og┼éoszenia praca ┼Ťrem og┼éoszenia drobne

?rem ľ dzieje miasta .

Cz??? pierwsza.

Pocz?tkiem osady by? grˇd po?o?ony na piaszczystym wzniesieniu, na prawym brzegu rzeki Warty. Przeprowadzone badania archeologiczne wykaza?y, ?e powsta? on na prze?omie X i XI wieku. Grˇd by? czo?em Opola, czyli najni?szej jednostki terytorialnej wczesno?redniowiecznego pa?stwa feudalnego. Pierwsza wzmianka pisana na temat ?remu zawarta jest w bulli papie?a Innocentego II z á1136 roku. Przypuszcza si? ?e ju? áw XII wieku grˇd ?remski sta? si? siedzib? kasztelana. Pierwsza wiadomo?? o kasztelanie ze ?remu pochodzi ájednak dopiero z 1212 roku.

Intensywnemu rozwojowi ?remu sprzyja?o jego po?o?enie przy drodze ??cz?cej Pozna? z Wroc?awiem. W XII wieku , a mo?liwe ?e jeszcze wcze?niej powsta?a na lewym brzegu Warty osada targowa. W 1253 roku osada ta otrzyma?a od Boles?awa Pobo?nego i Przemys?awa I prawa miejskie. W 1393 z mocy przywileju W?adys?awa Jagie??y miasto ?rem zosta?o przeniesione na prawy brzeg rzeki. Osada na lewym brzegu spad?a do roli przedmie?cia.

Nowe miasto powsta?o na wyspie zwanej Ostrowem lub Kobylcem, ktˇr? z jednej strony otacza?o g?ˇwne koryto rzekiá warty , a drugiej ??cz?ce si? ze sob? odnogi starorzecza. D?ugo?? wyspy na ktˇrej ulokowano miasto wynosi?a 2 km , a najwi?ksza jej szeroko?? ok. 800 m. Przez Wart? przerzucony by? most .Pierwsza wiadomo?? na jego temat pochodziá z 1433 roku. Nale?y jednak przypuszcza?, ?e zbudowano go znacznie wcze?niej.

Najwi?kszy rozkwit gospodarczy ?remu przypad? na okres od XV do po?owy XVII wieku. Miasto by?o wˇwczas w?asno?ci? krˇlewsk? , znajdowa?a si? átu rˇwnie? siedziba starosty. W XV wieku ?rem by? jednym z wa?niejszych miast w Wielkopolsce. W mie?cie istnia?o wiele cechˇw rzemie?lniczych , a kilka razy do roku odbywa?y si? jarmarki.

 
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne