Śrem logo
┼Ťrem og┼éoszenia praca ┼Ťrem og┼éoszenia drobne

Kilka s?ˇw o ?remie.

Oto kilka s?ˇw o mie?cie ?rem , jego po?o?eniu oraz sytuacji na rynku pracy.

Miasto ?rem jest jednym z wi?kszych miast by?ego woj. pozna?skiego.Le?y nad Wart? w miejscu gdzie rzeka ta - p?yn?ca dot?d w kierunku zachodnim - skr?ca gwa?townie na pˇ?noc.Z poznania do ?remu mo?na dojecha? trzema drogami :przez Kˇrnik,przez Rogalin lub przez Mosin?.Okolice ?remu posiadaj? charakter rolniczy , nie brak tam jednak terenˇw atrakcyjnych dla turystˇw.Terenˇw o zrˇ?nicowanej rze?bie, z jeziorami oraz niewielkimi po?aciami lasˇw.
?rem po?o?ony jest w Kotlinie ?remskiej,b?d?cej cz??ci? Pradoliny Warcia?sko-Obrza?skiej. Jest to obszar cz??ciowo zalewowy z licznymi starorzeczami.Pradolina oddziela Pojezierze Wielkopolskie od Pojezierza Leszczy?skiego.Miasto ?remá jest wa?nym o?rodkiem przemys?owym. W zak?adach przemys?owych zlokalizowanych na terenie miasta prace znalaz?o wielu mieszka?cˇw gminy.Niestety w ostatnich czasach koniunktura w gospodarce uleg?a znacznemu pogorszeniu, co przyczyni?o si? do ograniczenia i redukcji zatrudnienia w wielu przedsi?biorstwach.Sytuacja taka mia?a miejsce rˇwnie? w naszym mie?cie.Wielu ludzi zmuszonych zosta?o do szukania zatrudnienia w s?siednich miastach,a g?ˇwnie w Poznaniu.Niestety wi??e si? to z dojazdami czyli zwi?kszonymi kosztami uzyskania dochodˇw , dlatego miejscoweá oferty pracy s? bardzo poszukiwane.Wiele ciekawych ofert pracy ze ?remu mo?na znale??á na stronach naszego serwisu .W serwisie znajduje si? rˇwnie? wiele og?osze? oraz ofert pracy ze ?remu zamieszczonych przez mieszka?cˇw regionu.W serwisie znajduje si?á rˇwnie? regionalny katalog firm zawieraj?cy oferty miejscowych przedsi?biorstw.

 
Panel logowania
Na tej stronie znajdziecie najciekawsze i zupełnie darmowe gry logiczne